Szybka lista

``Regulamin  zasad korzystania z Telewizji Niezależnej ANB ``Wymagamy zapoznania się z jego pełną treścią  przed podjęciem jakichkolwiek czynności użytkowania - obsługi wszystkich zasobów technologicznych, umożliwionych przez podmiot TVANB co należy rozumieć współpracy z naszą telewizją - czytaj niżej.


`` Regulamin ``  - Ważna informacja! strona TVANB zawiera ciasteczka-cookies z ang. Jeśli nie zgadzasz się na ich zapisywanie, możesz je wyłączyć w swojej przeglądarce.  Czym są ciasteczka-cookies z ang. zapoznaj się na tej stronie kliknij w link:  http://wszystkoociasteczkach.pl/

Nadsyłania filmów - nagrań audio - zdjęć - tekstów i innych dzieł podlegających ochronie praw autorskich oraz współpracy   z Telewizją  Niezależną ANB. Informacje dotyczą  także wszelkich innych  materiałów nadsyłanych do naszej telewizji w celu ich publicznej prezentacji.     UWAGA!  Zabrania się samodzielnego , umieszczania  filmów  i innych  niżej wymienionych materiałów,  które  są stricte  reklamami,  bądź zawierają w sobie jakiekolwiek fragmenty reklam, oraz treści pornograficzne i pedofilskie. Zakazuje się również propagowania aktów  przemocy, zbrodni, wrogości, pedofilia, gwałty, rasizmu, ksenofobii, nacjonalizmu, ekstremizmu, terroryzmu, faszyzmu, komunizmu. Te filmy i inne niżej wymienione będą usuwane!!!  Drastyczne przypadki łamania prawa, będą zgłaszane do organów ścigania! 

Natomiast mile widziane jest  krzewienie wszelkiej prawdy obiektywnej, nie politycznej czy partykularnej!  Nie obowiązuje absolutnie, obecnie  wymuszana!  tzw. poprawność polityczna - co znaczy dosłownie cenzura.  Postanowienie to dotyczy wszystkich działów tematycznych, jakimi dysponuje nasza telewizja. 

Na umieszczenie wszelkiego typu i odmian reklam należy uzyskać naszą zgodę,  adres  dostępny  jest w dziale ``Kontakt`.` Aby zasięgnąć pełnych informacji w sprawie umieszczania reklam i transmisji wszelkich reklam komercyjnych i nieodpłatnych, należy skontaktować się z osobą odpowiedzialną w tym celu należy wejść w dział: / Kontakt - O nas/. 

Dotyczy telewidzów oraz wszystkich osób chętnych, a także instytucji i wszelkich innych podmiotów. Analogiczny /Regulamin/ obowiązuje w stosunku do działu: / NEWS / i prezentowania w nim głównie,  zdjęć w formacie jpg. wraz z tekstem itp. /Regulamin/ dotyczy także działu: DAILYMOTION  który służy do umieszczania w nim, oraz publicznego prezentowania  materiałów filmowych, lub nagrań audio i różnych  kompilacji.  /Regulamin/  dotyczy także wszystkich innych naszych działów tematycznych, w tym także tych gdzie widzowie mogą samodzielnie umieszczać informacje tekstowe itp.   Jeżeli chcecie Państwo udostępnić wymienione materiały do oglądania przez  widzów  całego świata!!! / Filmy/ oraz /nagrania audio lub ich kompilacje/ wysyłajcie je poprzez funkcję ``Wrzuć film`` dostępną w prawym ``Menu`` lub przyślijcie je pocztą na adres redakcji podany w dziale nazwa: /Kontakt - O nas/  Niektóre małe pliki można przysłać na adres naszej poczty e-mail. 
 
Należy pamiętać, że do wszystkich materiałów trzeba posiadać wszelkie prawa autorskie!!!  Autorzy zachowują do nich nadal pełne prawa! natomiast telewizja ANB uzyskuje zgodę i uprawnienia w zakresie ściśle określonym przez właściciela. Osoba prywatna,  instytucja, lub każdy inny podmiot, przysyłająca materiały np. filmowe i inne, musi uzyskać stosowną zgodę ( Prawnych właścicieli! ) lub ich ( Pełnomocników ) ustanowionych zgodnie z przepisami prawa! określające możliwie najdokładniej zakres mówiący, na co jest wyrażona zgoda!  na piśmie! dotyczy wszystkich materiałów, filmowych, audio lub ich kompilacji, zdjęć, tekstów itd... W tym na publiczną ich emisję w telewizji jej czas, zakres terytorialny - w tym przypadku nie może być ograniczony! z powodu globalnego zasięgu odbioru naszej telewizji, należy wyraźnie i jednoznacznie wymienić inne obwarowania na których zależy właścicielowi, lub ich wręcz wymaga. Jeżeli telewizja nie będzie mogła spełnić tych warunków, odmówimy w ogóle zajęcia się tymi materiałami!
Właściciel lub pełnomocnik wszelkich praw autorskich, może przenieść swoje prawa do wymienionych wyżej materiałów, na dowolny podmiot lub osobę prywatną w każdej chwili. Należy wymienić pełną nazwę podmiotu lub osoby której te materiały się udostępnia, lub przekazuje wszystkie prawa autorskie, na wyżej wymienionych zasadach! adres inne dane, w tym przypadku naszej Telewizji Niezależnej ANB. Potrzebne dane oraz sposoby kontaktu są dostępne w dziale `` KONTAKT `` w przypadku konieczności ich uzupełnienia, prosimy o kontakt z redakcją. W tym samym celu i wyłącznie do wiadomości redakcji, należy podać swoje dane osobowe w tym Pesel Nr. dowodu osobistego oraz kompletny adres  zamieszkania kod pocztowy, nr. telefonu, faxu, adres e-mail, itp. 

 Użytkownikiem TVANB może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Natomiast osoby niepełnoletnie, gdy ukończyły lat 15 i tylko za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego, w jego obecności i pod jego nadzorem (np. rodzica, opiekuna, kuratora). Osoby  poniżej 18 lat są zobowiązane,  uzyskać zgodę na piśmie! swoich prawnych opiekunów z odręcznym podpisem,  na dokonywanie jakichkolwiek czynności  w TVANB -  pismo musi zostać przesłane na adres naszej telewizji.  

Najlepszymi wariantami uzyskania  uprawnień od właścicieli praw autorskich lub ich pełnomocników, są uprawnienia nieograniczone lub ściśle określone !!! które spełniają Państwa oczekiwania.  

Telewizja ma prawo  wykorzystania  wizerunku osób w zakresie przewidzianym ustawą. Wizerunek innych osób pełnoletnich i nieletnich wymienionych wyżej w  regulaminie za ich zgodą, oraz publiczną ich publikacje nieograniczoną w  formie przekazu np. filmu, zdjęcia, muzyki itp. czas wykorzystania - nieograniczony.

Przysłanie do nas wymienionych materiałów lub innych wcześniej uzgodnionych, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wymienione zasady regulaminu! Telewizja Niezależna ANB będzie traktować wymienione i nadesłane do redakcji materiały jako spełniające wszystkie postanowienia i wymagania regulaminu! tym samym przyjmujemy do wiadomości,  że Państwo podjęli decyzję o pełnej akceptacji regulaminu!  i są świadomi ewentualnej odpowiedzialności prawnej wynikającej w przypadku jego nieprzestrzegania!     Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r.    

Redakcja Telewizji Niezależnej ANB. nie ponosi odpowiedzialności prawnej za złamanie obowiązujących norm prawnych i naszego regulaminu! przez korzystających użytkowników - telewidzów! i inne wyżej wymienione podmioty. Uprzedzamy będzie to traktowane, jako świadome wprowadzenie nas w błąd! Należy dochować wszelkiej staranności! i przestrzegać prawa! co uchroni Państwa przed potencjalnymi konsekwencjami prawnymi. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o zasięgnięcie stosownej porady prawnej, można też zasięgnąć opinii naszej redakcji. Wymieniona lista norm prawnych i zasad zawartych w naszym regulaminie-instrukcji jest niewyczerpująca! Przysłane na adres telewizji, kopie wymienionych materiałów nie odsyłamy! Zastrzegamy sobie prawo ich dowolnego wyboru w celach emisji! oraz dokonywania ich przetworzenia , w zakresie technicznego dostosowania, do naszych systemów umożliwiających ich emisję!  Jeżeli akceptujecie Państwo nasz regulamin? Domyślnie zakładamy, że regulamin został przeczytany i zaakceptowany co jest naszym wymogiem! Zapraszamy do korzystania z naszej telewizji. Należy pamiętać, że akceptując regulamin  w  pełni i świadomie wyrażają Państwo zgodę na wszystkie wymienione postanowienia, i co bardzo ważne, ich przestrzeganie.   

Podstawa prawna:  Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r.  

Koniec treści regulaminu. 

 

 Co to jest prawo autorskie?

Jakie rodzaje pracy są przedmiotem prawa autorskiego?

Kiedy osoba tworzy oryginalne prace autorskie, które są umieszczone w nośniku fizycznym, jest on automatycznie właścicielem praw autorskich do tej pracy. Własności autorskie dają właścicielowi wyłączne prawo do korzystania z utworu w niektórych, szczególnych sposobów. Wiele rodzajów prac kwalifikują się do ochrony praw autorskich, w tym:

1.           Audiowizualnych , takich jak programy telewizyjne, filmy i wideo online

2.           Nagrania dźwiękowe i kompozycje muzyczne

3.           Pisemne prace , takie jak wykłady, artykuły, książki, i kompozycje muzyczne

4.           Prace wizualne , takie jak obrazy, plakaty i reklamy

5.           Gry komputerowe i oprogramowanie komputerowe

6.           Dramatyczne dzieła , takie jak sztukach i musicalach

Pomysły, fakty i procesy nie są objęte prawami autorskimi. Aby kwalifikować się do ochrony praw autorskich, praca musi być zarówno twórcze i stałe w trwałym nośniku. Nazwiska i tytuły nie są same w sobie podlegające ochronie praw autorskich.

Czy jest możliwe wykorzystanie prac chronionych prawem autorskim bez naruszenia?

W niektórych przypadkach możliwe jest używanie prac chronionych prawem autorskim bez naruszenia właściciela praw autorskich. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, to może chcesz dowiedzieć się o fair use . Ważne jest, aby pamiętać, że film-y, może być jeszcze dotknięte roszczenia o naruszenie praw autorskich, nawet jeśli ...

1.           Biorąc kredyt do właściciela praw autorskich

2.           Powstrzymał się od zarabianie wideo naruszających

3.           Zauważyłem podobne filmy, które pojawiają się na TVANB

4.           Zakupione treści na iTunes, CD lub DVD

5.           Nagrane treści samodzielnie z telewizji, kina, lub radio

6.           Stwierdził, że "nie ma naruszenia praw autorskich"

Niektórzy twórcy treści mogą wybrać, aby ich praca-e były dostępne do ponownego wykorzystania z określonymi wymogami które należy precyzyjnie i możliwie dokładnie wymienić. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, to może chcesz dowiedzieć się o User licencji użytkownika.

Czy TVANB ustalenia własności praw autorskich?

Nie TVANB nie jest w stanie pośredniczyć w sporach dotyczących praw własności. Gdy otrzymujemy pełną informację o naruszeniu praw , usuwamy zawartość jak wymaga prawo. Gdy otrzymamy poprawny kontrzawiadomienia możemy przekazać go osobie, która wnioskowała o usunięcie. Po tym, to jest do zainteresowanych stron, aby rozwiązać problem w sądzie. Nie

oferujemy identyfikatora treści do treści właścicieli, którzy chcą automatycznie zidentyfikować - zweryfikować ich zawartość kiedy są wrzucone do TVANB, to zadanie powinien wykonać we własnym zakresie zainteresowany - kwestionujący.

Jaka jest różnica między prawami autorskimi i znakiem towarowym? Co z patentami?

Prawa autorskie to tylko jedna forma własności intelektualnej. To nie jest taki sam jak znak towarowy, który chroni nazwy marek, motto, logo i inne identyfikatory źródłowe wykorzystywane przez innych do określonych celów.  Również różni się od prawa patentowego, które chroni wynalazki. TVANB oferuje oddzielny proces usuwania dla filmów, które naruszają znak towarowy, tajemnicę handlową lub inne prawa.

Jaka jest różnica między prawem autorskim i prywatności?

Tylko dlatego, że pojawiają się w filmie, obraz lub dźwięk nagrania nie znaczy, że posiadasz prawa autorskie do niego. Na przykład, jeśli twój przyjaciel sfilmowane rozmowy między wami, że nie posiada prawa autorskiego do tego nagrania wideo ona dokonana. Słowa dwa które mówisz, nie są przedmiotem prawa autorskiego oddzielnie od samego filmu, chyba, że zasady zostały ustalone z góry.

Jeśli Twój znajomy, lub ktoś inny, uploaded wideo, obraz lub nagranie  was bez Twojej zgody, i czujesz, że naruszana została prywatność i bezpieczeństwo, możesz złożyć skargę dotyczącą naruszenia prywatności  kierując ją na adres naszej redakcji.